- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Договорите за покупка на недвижим имот в строителство и защита на потребителите

Предварителните договори за покупко-продажба на обекти в процес на изграждане (покупка „на зелено“, предварителна продажба, продажба на бъдещ имот) често са съпътствани от клаузи и уговорки, типични за договорите за изработка (строителство) по чл. 258-269 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), или представляват смесени договори, в които купувачите са наричани „купувачи“ и „възложители“.