Принтиране

Давностно владение между приобретатели от един и същ собственик

Автор: Стоян Ставру,
Съгласно чл. 133 от Закона за собствеността (ЗС), подлежащите на вписване актове, с които се прехвърля правото на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижими имоти, както и актове, с които се признават такива права, до вписването им не могат да се противопоставят на трети лица, които по-рано са придобили от същия собственик и вписали вещни права върху недвижимия имот.