- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Защита на собствеността по реда на член 109 от Закона за собствеността в отношенията между съсобственици

Защитата на собствеността по реда на чл. 109 от Закона за собствеността (ЗС) в отношенията между съсобственици се характеризира с няколко особености, обусловени от правата, с които всеки съсобственик разполага по отношение ползването на съсобствената вещ, както и от начина, по който разпоредбата на чл. 92 ЗС се прилага в хипотеза на съпритежаване на правото на собственост върху дворно място или сграда.