Принтиране

За ревандикацията на идеална част от недвижим имот между съсобственици

Автор: Георги Мулешков,
През юни 2020 г. беше образувано тълк. д. № 3/2020 г. по описа на ВКС, Гражданска колегия, за приемане на тълкувателно решение по въпроса: По предявен по реда на чл. 108 от Закона за собствеността (ЗС) иск от съсобственик на недвижим имот следва ли съдът да осъди другия съсобственик да предаде владението върху идеална част от имота.