- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Упражняване на правото на изкупуване по чл. 33, ал. 2 от Закона за собствеността от няколко съсобственика

Правото да предяви иск за изкупуване по чл. 33, ал. 2 ЗС на продадена идеална част от общ недвижим имот има всеки, който е имал качеството на съсобственик, т.е. е притежавал идеална част от този имот към момента на сключване на договора1 за продажба.