- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Служене с общата вещ и правата на останалите съсобственици

Според чл. 31, ал. 1 от Закона за собствеността (ЗС) всеки от съсобствениците може да си служи с общата вещ съобразно нейното предназначение и по начин да не пречи на другите съсобственици да си служат с нея съобразно правата си.