- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Предявен по реда на чл. 108 от Закона за собствеността иск от съсобственик на недвижим имот

Приемане на тълкувателно решение по този въпрос е предметът на Тълкувателно дело № 3 от 2020 г. по описа на ВКС, Гражданска колегия, образувано съгласно разпореждане от 26.06.2020 г.