- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Отношения между съсобственици на застроен поземлен имот

В практиката не са редки случаите, когато върху съсобствен поземлен имот има различни вещни права върху построените обекти в дворното място, когато не е възможно разделянето в реални части на терена.