Принтиране

Допустим ли е отрицателен установителен иск за собственост за идеални части от имота, надхвърлящи собствената идеална част?

Автор: Светла Димитрова,
Приемане на тълкувателно решение по този въпрос е предметът на тълк. д. № 3/2021 г. по описа на ВКС, Гражданска колегия, образувано съгласно разпореждане от 11.10.2021 г.