- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Промените в Правилника за вписванията

В самото начало на 2021 г. бяха обнародвани промени в Правилника за вписванията (ПВп.), които са част от реформата в материята на вписванията, започнала с приемането на Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД), ДВ, бр. 104 от 1996 г.