- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Проблеми при издаване на смъртни актове и удостоверения за наследници

Управител съм на търговско дружество. Един от съдружниците, почина внезапно. Искам, а също съм и длъжен да отразя това обстоятелство в търговския регистър.