Принтиране

Относно отговорността за издадено невярно удостоверение за наличие или липса на тежести по чл. 569, т. 7 от Гражданския процесуален кодекс

Автор: Красимир Димитров
Повод за настоящата статия са няколко съдебни решения, постановени от различни съдилища, по силата на които Агенцията по вписванията е осъдена на основание чл. 49 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) във връзка с чл. 49 от Правилника за вписванията (ПВ) да заплати обезщетения на физически или юридически лица за причинени вреди от издадени неверни удостоверения за наличие или липса на тежести по чл. 569, т. 7 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК).