- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Отбелязване на суброгацията към ипотеката

Член 171 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) указва необходимостта от вписване на актовете, с които се извършват промените в ипотечното вземане.