Принтиране

Нотариалните удостоверявания в условията на заразата Ковид 19

Автор: Мариела Павлова,

ВЪПРОС: Здравейте, Искам да сключа договор за аренда за земеделската земя, която притежавам в община Видин. Разбрах обаче, че нотариусите няма да работят по време на извънредното положение или по-скоро, че ще работят само дежурни кантори. А тъй като не живея в района, не искам да пътувам напразно, какво да направя, за да ме приеме нотариусът, защото ако не отдам под аренда земята си сега, арендаторът няма да я вземе въобще, защото няма да може да засее това, което иска.
В. М., гр. П.

ОТГОВОР: Ще използваме въпроса на гражданина, за да се опитаме да направим кратък анализ без претенции за изчерпателност на засягащите нотариалната дейност разпоредби от нормите, уреждащи извънредното положение в Република България.

На всички е известно, че на 24.03.2020 г. в ДВ, бр. 28 бе обнародван Законът за мерките и действията по време на извънредното положение.

В този закон, освен всички други въпроси, е намерил място и текст, свързан с нотариалните удостоверявания в неговия чл. 24, който съгласно § 52 от заключителните разпоредби на закона влиза в сила веднага с публикуването му в ДВ.

Член 5, ал. 3 от закона е пределно лаконична – „Ограничават се нотариалните производства до неотложни такива при спазване на здравно-хигиенните изисквания. Нотариалната камара осигурява дежурни нотариуси при съотношение най-малко един нотариус на 50 000 жители за съответния район“.

На първо място, трябва да се установи кои са адресатите на тази правна норма.

Първият адресат са безспорно нотариусите.

Но освен нотариусите, да извършват определени нотариални удостоверявания имат право и други органи.

Нотариални функции имат някои органи на съдебната власт – чл. 82, ал. 1 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД) гласи, че когато в района няма нотариус, нотариалните действия се извършват от съдията по вписванията при районния съд.

Нотариални функции имат и органи на местната администрация – чл. 83 ЗННД определя, че когато в населеното място няма нотариус или районен съд, кметът на населеното място, което не е общински център, а ако е общински център – кметът, заместник-кметът, секретарят на общината, както и кметският наместник удостоверяват подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване.

И най-накрая, нотариални функции на български дипломатически и консулски представители – чл. 84 ЗННД – българските дипломатически и консулски представители в чужбина могат да удостоверяват датата, съдържанието и подписите на частни документи, които не подлежат на вписване, верността на преписи и извлечения от документи, представени от български граждани, и да съставят нотариални завещания на български граждани.

Тъй като анализираната норма няма диференция досежно лицата, извършващи нотариални действия, ще трябва да приемем, че тя се отнася до всички лица с подобни функции, което означава, че независимо дали има или няма дежурна нотариална кантора, би могло да се ползват услугите на посочените държавни и общински органи по места за извършване на неотложни нотариални удостоверявания.

Вторият важен въпрос е какво представлява неотложността на нотариалното удостоверяване и чия е преценката налице ли е такава неотложност, като отговорът на този въпрос е от значение за отговора на въпроса какви биха били извършените нотариални удостоверявания, които не са неотложни. И, разбира се, трябва да се отговори на въпроса и каква ще е съдбата на нотариалното удостоверяване, извършено от нотариус, чиято кантора не е включена в списъка на дежурните нотариуси.

Липсва нормативно определение на понятието неотложност както в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, така и в други нормативни актове, чиито норми бихме могли да приложим по аналогия.

Следователно ще трябва да приемем три принципни положения:

  • На първо място, че преценката за неотложността трябва да бъде житейска, т.е. ще се изхожда от здравия разум на удостоверяващия орган и от общоприетия житейски опит.
  • На второ място, че преценката трябва да бъде конкретна, т. е. всеки отделен случай на поискано нотариално удостоверяване ще се преценява за наличие на неотложност.
  • На трето място, законът не ограничава неотложността до определен вид нотариални производства, т.е. всяко едно нотариално производство според обстоятелствата може да бъде неотложно.

Примери за неотложност могат да се дадат много, излишно е изброяването им в настоящия материал, още повече че, както посочихме по-горе, преценката за това е в прерогативите на нотариуса. Все пак ще посочим примерно необходимост от теглене на парична сума с пълномощно, необходима за закупуване на лекарства, на предпазни средства и т.н.

Трябва ли неотложността да бъде доказана, евентуално документирана и от кого?

В светлината на горното относно липсата на нормативна уредба, което означава липса на нормативни ограничения, напълно обосновано би било да приемем, че не е необходимо наличието на неотложност да бъде документирана от нотариуса по някакъв начин.

Още по-малко е необходимо неотложността да се доказва пред съдията по вписванията при представяне за вписване на сделки, удостоверени в този период на извънредното положение.

С оглед на горното не смятам, че е необходимо нотариусът да обосновава преценката си за неотложност писмено или страните да подават подобни мотивирани молби до нотариуса, каквато практика създават някои колеги. Достатъчна е житейската преценка на нотариуса за неотложността на действието.

Като имаме предвид горното, а именно че преценката за неотложност е оставена в прерогативите на нотариуса и че нормата, уреждаща същата, не е императивно забранителна, смятам, че е напълно обосновано твърдението, че нотариусът може да извърши и не непременно неотложни нотариални удостоверявания в периода на извънредното положение, без това да се отрази на тяхната действителност.

Ако това удостоверяване е извършено от компетентен нотариус при спазване на всички други законови изисквания относно конкретното производство, обстоятелството, че същото не е неотложно по никакъв начин няма да се отрази на неговата действителност.

В продължение на горното ще бъде действително и подобно „не неотложно“ нотариално удостоверяване, извършено от нотариус, който не е вписан сред дежурните нотариуси, оповестени от Нотариалната камара.

Безспорно е, че нищожността на нотариалните удостоверявания е налице само при изключително тежък порок в нотариалното производство, както многократно се е произнасяла и теорията, и практиката – очевидно удостоверяването при нотариус, непосочен в списъка на дежурните нотариуси или пък извършено не при неотложност, не е съществен порок на удостоверяването. Що се отнася до евентуалните пороци на материалното правоотношение – то те нямат връзка с дискутираната тема.

Сега към зададения въпрос – за да си осигурите нотариалното удостоверяване, което искате, трябва най-напред да проверите кой е дежурният нотариус в съответния район, да се свържете с него по телефона, да го убедите в неотложността на нотариалното удостоверяване, което искате да се извърши, да проверите дали имате всички необходими документи, които той изисква, и да си уговорите час за удостоверяването. Ако в този район няма нотариус, то тогава следва да се обърнете към службата по вписвания към съответния районен съд и да уговорите възможност нотариалното удостоверяване да се състои.

Мариела ПАВЛОВА, нотариус