Принтиране

За съотношението между производствата по чл. 51 от Закона за наследството и тези по приемане и отказ от наследство

Автор: Васил Петров,
Производствата по чл. 49 от Закона за наследството (ЗН) за вписване на приемане на наследство, по чл. 61 ЗН за приемане на наследство по опис и по чл. 52 ЗН за вписване на отказ от наследство имат това общо, че са все охранителни съдебни производства, подсъдни на районния съд по откриване на наследството, т.е. по последния регистриран постоянен адрес на наследодателя.