- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

За отказа от наследство на деца

Наследяването с участието на деца сериозно затруднява нашата съдебна практика и правна теория. Среща се голямо разнообразие от взаимно несъвместими възгледи.