Принтиране

Въпроси, касаещи допустимостта на иска за прогласяване на нищожността на отказ от наследство

Автор: Михаил Малчев,
Правният ред свързва наследственото правоприемство с нарочен акт от страна на наследника, с придадено от закона действие на изявлението към момента на откриване на наследството - аргумент от чл. 48, изр. първо от Закона за наследството (ЗН).