Принтиране

Съпружеска имуществена общност върху вещно право на ползване

Автор: Владислав Дацов
В статията „Съпружеска имуществена общност върху вещни права под разрешителен режим“1 беше обърнато внимание на някои вещни права, върху които е изключено възникването на съпружеска имуществена общност, тъй като у единия от съпрузите липсва правоспособност да бъде техен носител.