Принтиране

Съпружеска имуществена общност върху вещни права под разрешителен режим

Автор: Владислав Дацов,
I. Въведение