- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Приложимо ли е правилото на чл. 59 от Закона за задълженията и договорите при погасяване на дълг от един от съпрузите?

В правната литература, а така и в юриспруденцията не се спори, че до обогатяване по смисъла на общата претенция по чл. 59 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) може да се стигне освен чрез увеличаване на актива, още и чрез намаляване на пасива на едно имущество, което се определя и като обогатяване в отрицателен смисъл.