- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Предоставяне на семейното жилище за ползване на единия от съпрузите след прекратяване на брака – 2

Определяне размера на дължимия наем по чл. 57, ал. 2 от Семейния кодекс