- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Практически проблеми при упражняване на неделими права, придобити чрез наследяване

Съставът на наследството зависи от личността и патримониума на конкретния наследодател и от момента на неговата смърт.