- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Практически проблеми при прилагането на разпоредбата на чл. 61, ал. 2 от Закона за наследството по отношение на „недееспособните“

Приложението на чл. 61, ал. 2 от Закона за наследството (ЗН), касаещо правните субекти, посочени като „недееспособни“, поражда въпроси от различно естество в практиката, което пък е повод за противоречиво тълкуване и прилагане на тази разпоредба. По-надолу ще бъдат обсъдени конкретни спорни хипотези в тази насока.