Принтиране

Няколко думи за промените в института на произхода през 2020 г.

Автор: Цанка Цанкова,
Въведение Законодателната дейност на Народното събрание намира все по-широко отражение в средствата за масово осведомяване, подлага се на анализи, критика, дискутира се оживено. И има защо. Естествено е и проектът за Закон за изменение и допълнение на Семейния кодекс (ЗИДСК 2020) да спре вниманието на широката общественост, защото регламентацията на семейните отношения засяга всички граждани. […]