- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Наследяване и делба на налични поименни акции

През близо 30-годишното съвместно съществуване на Търговския закон (ТЗ) и на Закона за наследството (ЗН) законодателят не се реши да уреди въпроса с наследяването на наличните и безналичните поименни акции.