- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Може ли наследникът да бъде призован по реда на чл. 47 от Гражданския процесуален кодекс в производство по чл. 51 от Закона за наследството?

Наследството по действащото българското право се придобива с приемането му (система на придобиването).