Принтиране

Вписване на актове в Кадастралния регистър на недвижимите имоти от Службата по геодезия, картография и кадастър

Автор: Петя Цурева
Искам да извърша изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти и административният орган да ми издаде схема на самостоятелен обект в сграда и скица на поземлен имот, като един от документите, който съм приложиля е нотариално завещание, с което доказвам, че съм носител на право на собственост върху съответните вещи.