- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Трябва ли да се създават имотни партиди само на обекти на кадастъра по чл. 23 от Закона за кадастъра и имотния регистър?

На сайта на Портала за обществени консултации е публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър.