- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Следва ли да бъдат изпращани съобщения по чл. 26 АПК на заинтересовани страни, преди да бъде извършено изменение на кадастралните регистри?

Измененията в кадастралните регистри на недвижимите имоти (КРНИ) се извършват на основание чл. 53 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).