- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Регистриране на собственик в сгради, в които има самостоятелни обекти

Практика на службите по геодезия, картография и кадастър е, когато в една сграда има поне един самостоятелен обект на собственост, данните за собственика в кадастралния регистър на самата сграда да се заличават, независимо от факта, че може да има издаден документ за собственост на сградата.