- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Пространствени данни през призмата на Закона за кадастъра и имотния регистър и свързаните с тях проблеми

Политиката на Европейския съюз (ЕС) за околната среда цели преди всичко високо равнище на защита.