Принтиране

Практика по кадастъра и имотния регистър

Автор: Петър Левтеров,
Подлежат ли на регистрация в кадастралните регистри на недвижимите имоти (КРНИ) съдебните решения по първа фаза на съдебна делба? Съгласно чл. 112, б. „з“ във връзка с б. „а“ от Закона за собствеността (ЗС), на вписване подлежат решенията, с които се констатира съществуването на подлежащи на вписване актове, с които се признава правото на собственост. […]