Принтиране

Отговорност при дефекти на строителния обект след въвеждането му в експлоатация

Автор: Петя Цурева,

Правната уредба относно гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи се съдържа в Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Наредба № 2 от 2003 г.). Основната цел на настоящия анализ е да изследва въпросите относно гаранционната отговорност на строителите, в случай че са се проявили дефекти на строителния обект след въвеждането му в експлоатация.