- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Непълноти и/или грешки в кадастралната карта Разграничение между непълнота и грешка

Смятам, че разграничаването между непълнотата и грешката в кадастралната карта и кадастралните регистри невинаги е възможно, всъщност то не е и необходимо. Законодателят не напразно е „пропуснал“ да го направи.