Принтиране

Нанасяне в кадастралната карта на поземлен имот в границите на урбанизирана територия, възстановен с постановено на основание чл. 14, ал. 3 ЗСПЗЗ съдебно решение

Автор:

Съгласно чл. 14, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи решението на общинската служба по земеделие (ОСЗ) може да бъде обжалвано пред съответния районен съд. В съдебната практика се споделят различни становища относно компетентността на районния съд, когато същият отмени отказ на ОСЗ за възстановяване правото на собственост.

Видно от третото изречение на посочената по-горе алинея, съдът трябва да реши спора по същество. Тъй като спорът е административен, защото се обжалва административен акт, какъвто е отказът на ОСЗ, приложимата разпоредба е чл. 173, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, според която съдът има правомощия да реши делото по същество тогава, когато въпросът не е предоставен на преценката на административния орган. В случая считам, че въпросът с възстановяването на правото на собственост е предоставен именно на преценката на съда, защото това именно означава той да реши спора по същество. Тоест решението на съда замества възстановителното решение на ОСЗ. Съдебната практика не е единна по въпроса дали решенията на съда по чл. 14, ал. 3 ЗСПЗЗ, с които се възстановява правото на собственост, имат конститутивно действие или е необходимо последващо решение на органа по възстановяване. В други решения, след като отмени отказа на ОСЗ, съдът признава правото на собственост (на наследодател) върху конкретен имот към момента на включването му в ТКЗС (към минал момент) и връща преписката за ново произнасяне на ОСЗ. В тези съдебни актове се застъпва тезата, че единствено органът по възстановяване на собствността разполага с компетентност да прави това.

Къде е ролята на Агенцията по геодезия, картография и кадастър в тези случаи?

Съгласно чл. 54, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър, при нанасянето в кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР) на недвижимите имоти на имот, намиращ се в границите на урбанизираната територия на населеното място, чието право на собственост е възстановено по реда на ЗСПЗЗ, се прилага редът за отстраняване на непълноти и грешки. От изложеното по-горе следва, че документи, даващи основание за започване на процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), са съдебно решение за възстановяване на правото на собственост на районния съд по иск с правно основание чл. 14, ал. 3 ЗСПЗЗ, както и решение на ОСЗ за възстановяване на правото на собственост, постановено след отменен отказ на органа по възстановяване. Агенцията по геодезия, картография и кадастър е административен орган, който не може да коментира влезлите в сила съдебни актове, както и въпроса дали районният съд е имал правото да възстанови имота.

Петър ЛЕФТЕРОВ, главен юрисконсулт на АГКК