Принтиране

Член 54, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър

Автор: Бонка Дечева,
Чл. 54. (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм., бр. 29 от 2006 г., бр. 30 от 2006 г., в сила от 1.03.2007 г., бр. 49 от 2014 г.)