- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Основни положения в новия Закон за марките и географските означения

Новият Закон за марките и географските означение е приет от 44-то Народно събрание на 28.11.2019 г., обнародван е в ДВ, бр. 98 от 2019 г. и е в сила от 17.12.2019 г. Законът отменя досега действащият закон от 1999 г.