- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Административнонаказателна защита на търговски марки и промишлени дизайни като част от обхвата на закрила

Създадените от човека творчески резултати трябва да бъдат закриляни по един или друг начин, изхождайки най-малко от факта, че процесът на тяхното създаване, последващата им комерсиализация и реализация в една реална икономическа среда като продукти (стоки/услуги) е свързан с множество от инвестиции, които трябва да бъдат направени.