Принтиране

Административна юрисдикция ли е отделът по спорове към Патентното ведомство?

Автор: Светла Янкулова,
Отдел „Спорове“ към Патентното ведомство разглежда спорове във връзка със създаването, закрилата и използването на изобретенията и полезните модели по реда на глава пета от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (ЗПРПМ)1 и Наредбата за разглеждане на спорове по ЗПРПМ (НРСЗПРПМ)2.