- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

По някои въпроси, свързани с вземането за продажната цена по предварителния договор и обявяването му за окончателен по иск на продавача

Предварителният договор е един от институтите на облигационното право с най-широко практическо приложение от приемането на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) през 1950 г….