- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Защита на частната собственост при провеждане на мероприятия по устройство на територията в светлината на Решение № 14 от 2020 г. на Конституционния съд

При определени мероприятия по устройство на територията, свързани с опазване на обществения интерес, е възможно да се достигне до накърняване на собствеността на физически или юридически лица.