- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Учредяване право на ползване върху имоти – частна държавна собственост, на политически партии

Имоти – частна държавна собственост, могат да бъдат предоставяни безвъзмездно на политически партии по реда на Закона за държавната собственост (ЗДС) и Правилника за приложение на Закона за държавната собственост (ППЗДС).