Принтиране

Правото на общината на първи купувач по чл. 199 от Закона за устройство на територията

Автор: Асен Дюлгеров,
Нормите на чл. 199 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) създават предимство на държавата, съответно на общината пред трети лица да изкупят недвижим имот по пазарни цени в случаите, когато по подробен устройствен план същият е предвиден за изграждане на обект - публична държавна или публична общинска собственост.