- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Подзаконовата уредба на контрола на концесиите

С приемането на Наредбата за мониторинга, управлението и контрола на концесиите (НМУКК), на подзаконово ниво бяха уредени правилата за изпълнението на посочените в заглавието на наредбата дейности.