Принтиране

Контрол върху актове на концедента и негови помощни органи след сключването на концесионен договор

Автор: Ясен Ковачев,
Авторът на настоящите бележки нееднократно е разглеждал в сп. „Собственост и право“ въпроса относно разграничението във фазите на производството за възлагане, респ. предоставяне на концесия и по-нататъшното развитие на възникналото концесионно правоотношение между концедент и концесионер1, при действието на различни закони, регламентиращи материята на концесиите.