- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Административноправна защита на вещните права на държавната собственост по чл. 80 от Закона за държавната собственост

Реализирането на ефективна защита на субективните вещни права предполага използването на правни средства от различни отрасли на правото. Възможен способ за защита е административноправният.