Принтиране

Колизия на нормата – Приложение на нормата на чл. 39б, ал. 1, т. 1 от Закона за държавната собственост

Автор: Александър Георгиев,

1. В ДВ, бр. 44 от 04.06.2019 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (ЗИД на ЗДС), с който са въведени редица промени в ЗДС в частта му относно реда за принудително отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавни нужди.