- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Ваучерите за конкретна цел- счетоводно отчитане и данъчно третиране по реда на ЗДДС

Както вече сме коментирали на страниците на списанието, с промени в ЗДДС (обн. ДВ, бр.98 от 2018г., в сила от 01.01.2019г.) в националното законодателство се въвеждат правилата на Директива 2016/1065 от 27.06.2016г. на Съвета по отношение на данъчното третиране на ваучери.