Принтиране

Счетоводно третиране на предоставени отстъпки на лизингополучателя от лизингодателя в условията на COVID-19

Автор: Бойка Брезоева,
През октомври 2020 г. в Официалния вестник на ЕС беше публикувано важно изменение на МСФО 16 Лизинг, макар и с ограничен обхват, с название „Отстъпки по наем в контекста на COVID-19” (Регламент (ЕС) № 2020/1434 о? 9 2020., , .L 331 12.10.2020.).16 28.05.2020. т 9 октомври 2020 г., ОВ, бр. L 331 от 12.10.2020 г.). […]