- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Счетоводно отчитане по реда на МСС на междуфирмени безлихвени заеми

Според пар. 5.1.1 на МСФО 9 финансовите активи и финансовите пасиви първоначално се оценяват по справедлива стойност, коригирана (плюс или минус) с преките разходи по сделката (с изключение на тези, чиято последваща оценка е по справедлива стойност през печалбата или загубата).